Dodatki Mieszkaniowe


DODATKI MIESZKANIOWE

 

 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym z budżetu gminy mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

 

 

POMOC TA PRZYSŁUGUJE NA ZASADACH OKREŚLONYCH NASTĘPUJĄCYMI PRZEPISAMI:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z

2013r., poz. 966, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków

mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r., Nr 156, poz. 1817, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie

sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu

oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa

domowego, a także wzoru legitymacji pracownika uprawnionego do przeprowadzenia

wywiadu (Dz. U. z 2013r., poz. 589).

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

- Uchwała Nr XV/161/11 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 17 listopada 2011 r. w

sprawie obniżenia o 20 punktów procentowych wysokości wskaźników procentowych

służących do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego na terenie miasta Sławkowa

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 13 stycznia 2012r.,

poz. 188.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 

Dokumenty do których złożenia zobowiązany jest wnioskodawca:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (załącznik nr 1).

2. Deklaracja o wysokości dochodu (załącznik nr 2).

4. Druk oświadczenia wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

(załącznik nr 3).

3. Dokument potwierdzający wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa

domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych

poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności np.:

a) zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy (załącznik nr 4) - dot. osób zatrudnionych na

podstawie, m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło,

b) oświadczenie o dochodach (załącznik nr 5) - dot. osób uzyskujących dochody m.in. z prac

dorywczych, działalności gospodarczej, otrzymywania dobrowolnych alimentów,

otrzymujących pomoc finansową od rodziny lub innych osób,

c) aktualna decyzja o otrzymywanym świadczeniu z ZUS oraz odcinki przekazów

pocztowych renty/emerytury z 3 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS - dot. osób

pobierających świadczenia emerytalno-rentowe,

d) odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty, zaświadczenie od komornika, odcinki

przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego - dot. osób otrzymujących alimenty

na podstawie wyroku sądowego,

e) decyzja przyznająca świadczenia rodzinne lub/i fundusz alimentacyjny - dot. osób

pobierających świadczenia rodzinne lub/i z funduszu alimentacyjnego z MOPS,

f) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów (socjalnego,

naukowego, mieszkaniowego, na wyżywienie) oraz świadczeń z tytułu praktyk

zawodowych lub o ich nie pobieraniu - dot. uczniów i studentów wyższych uczelni,

g) zaświadczenie z MOPS określające rodzaj i wysokość uzyskiwanych świadczeń - dotyczy

osób korzystających z pomocy MOPS,

h) zaświadczenie z Powiatowym Urzędzie Pracy o wysokości wypłaconych w trzech

ostatnich miesiącach świadczeń lub o ich braku z uwzględnieniem odprowadzanej składki

na ubezpieczenie zdrowotne - dot. osób zarejestrowanych w PUP.

4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu ( np. odpis z księgi wieczystej lub akt

notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa

podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe lub dokument potwierdzający

oczekiwanie na przysługujący lokal socjalny lub zamienny.

5. Dokument potwierdzający wysokość opłat mieszkaniowych lub wyszczególnienie przez

zarządcę budynku na wniosku rodzaju i wysokości opłat z miesiąca złożenia wniosku,

właściciele budynków jednorodzinnych rachunki za wodę, ścieki, śmieci.

6. Faktura VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy - jeżeli zajmowany

lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania czy ciepłej

wody ze źródła zewnętrznego lub gazu przewodowego.

7. Dokumenty lub oświadczenie właściciela domu jednorodzinnego o wielkości powierzchni

użytkowej (z wyszczególnioną łączną powierzchnią pokoi i kuchni) oraz o wyposażeniu

lokalu w media (załącznik nr 6).

 

 

W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów, należy przedłożyć oryginały tych dokumentów do wglądu.

 

 

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Miejski Zarząd Budynków Komunalnych ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia wniosku.

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego zajmuje się Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie. Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych a także druki wniosków można uzyskać w siedzibie MZBK, ul. Łosińska 1 (parter):

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod nr telefonu 32 - 260 99 69.

 

 

TERMIN I SPOSÓB ROZPATRZENIA WNIOSKU

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Postępowanie nie podlega żadnym opłatom.

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za

pośrednictwem Burmistrza Miasta Sławkowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zał. nr 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
31KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zał. nr 2. Deklaracja o wysokości dochodów
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zał. nr 4. Zaświadczenie o dochodach
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zał. nr 6. Wyposażenie lokalu
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Lidia Kościelniak , w dniu:  08‑01‑2013 21:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Janik
email: in@slawkow.pl
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
19‑06‑2018 08:40:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive