Informacja o jednostce


KOMUNIKAT MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH  W SŁAWKOWIE

w związku z działaniami zmierzającymi do minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

od poniedziałku 16 marca br.  wprowadza się czasowe zmiany w organizacji pracy  Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie.

                                                                                                         

 Zmiany w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Sławkowie polegają na:

  • zamknięciu Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie dla Interesantów tj. czasowym ograniczeniu osobistego przyjmowania skarg i wniosków oraz zakresu załatwianych spraw urzędowych do tych, które bezwzględnie wymagają osobistej obecności, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem załatwiającym sprawę. Pozostałe sprawy załatwiać należy w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP.

Numery telefonów i adresy poczty elektronicznej MZBK:

                                                                                                                       

  • zamknięciu kasy Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie dla Interesantów. Wpłaty wszelkich należności i opłat należy realizować w postaci płatności elektronicznych.

Rachunek bankowy do wpłat czynszowych i innych opłat z tyt. używania lokali gminnych oraz rat z Obszarowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji:
68 1910 1048 2106 0041 5400 0001

 

 Szczegółowy tryb funkcjonowania urzędu i jednostek organizacyjnych reguluje Zarządzenie Burmistrza Miasta Sławkowa nr RZ-53/2020 z dnia 13 marca 2020 r. Informacje dostępne są na stronie internetowej www.slawkow.pl.

 

 

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA
w związku z działaniami zmierzającymi do minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Od poniedziałku 16 marca budynki urzędu miasta (przy Rynku, na ulicy Łosińskiej, na Małym Rynku i przy ulicy Okradzionowskiej 29 b), Miejski Zarząd Budynków Komunalnych i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do odwołania będą zamknięte dla interesantów. Wejście do budynków będzie możliwe w wyjątkowych sytuacjach, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Wszelkie sprawy załatwiać należy w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP. Wszelkie należności i opłaty regulowane powinny być w postaci płatności elektronicznych, zamiast płatności w kasie urzędu. Na specjalnych zasadach będzie działać wyłącznie kasa oraz punkt wydawania posiłków i żywności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Szczegółowy tryb funkcjonowania urzędu i jednostek organizacyjnych reguluje Zarządzenie Burmistrza Miasta Sławkowa nr RZ-53/2020 z dnia 13 marca 2020 r. Informacje dostępne są na stronie internetowej www.slawkow.pl.
Numery telefonów i adresy poczty elektronicznej do poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu:
Sekretariat Urzędu Miasta
Tel. 32 2931552
um@slawkow.pl
Straż Miejska
Tel. 501273949
sm@slawkow.pl
Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami

Tel. 506176273
odpady@slawkow.pl
Referat Gospodarki Przestrzennej
Tel. 510119375
gp@slawkow.pl
Referat Gospodarki
Komunalnej i Inwestycji

Tel. 509079537
gki@slawkow.pl
Referat Oświaty i Spraw Społecznych
Tel. 608241251
os@slawkow.pl
Referat Podatków i Windykacji
Tel. 515797123 (wymiar podatku)
Tel. 509094577 (pobór podatku)
Tel. 510119410 (opłaty za śmieci)
pw@slawkow.pl
Referat Gospodarki
Wodno – Kanalizacyjnej

Tel. 322931420
Tel. 517326330
gwk@slawkow.pl
Referat Spraw Obywatelskich
Tel.510119405
Tel. 510119402 (ewidencja ludności,
działalność gospodarcza)
so@slawkow.pl
Urząd Stanu Cywilnego
Tel. 506176263
usc@slawkow.pl
Rachunki bankowe, na które można dokonywać wpłat:
20 1910 1048 2106 2329 6190 0002
WPŁATY Z TYTUŁU: DZIERŻAWA, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, OPŁATA SKARBOWA, KONCESJA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU
95 1090 0088 0000 0001 4347 4306
WPŁATY Z TYT. PŁATNOŚCI ZA: WODĘ, KANALIZACJĘ I WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
Należności z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz od środków transportowych, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny rachunek zgodnie z wprowadzonym w Urzędzie Miasta Systemem Identyfikacji Masowych Płatności.
Wpłat na powyższe konta można dokonywać bez dodatkowych opłat również bezpośrednio w oddziale SANTANDER BANK POLSKA SA
Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie
Tel. 32 260 99 69
Tel. 500 258 734
mzbk@mzbk.slawkow.pl; oplaty@mzbk.slawkow.pl
Rachunek bankowy do wpłat czynszowych i innych opłat z tyt. używania lokali gminnych oraz rat z Obszarowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji:
68 1910 1048 2106 0041 5400 0001
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie
Tel. 32 260 82 28
mops@mops.slawkow.pl

 

 

 

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych jest jednostką organizacyjną Miasta Sławkowa wykonującą jego zadania własne w zakresie zaspokajania potrzeb lokalowych wszystkich mieszkańców.

Bezpośredni nadzór nad zakładem z ramienia Rady Miejskiej w Sławkowie sprawuje Burmistrz Miasta Sławkowa.

Przedmiotem działania MZBK jest:

  • zarządzanie i administrowanie mieszkaniowym zasobem miasta oraz budynkami stanowiącymi jego własność, zajętymi na potrzeby organów i administracji miasta,
  • gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta w oparciu o zasady ustalone przez Radę Miejską przy współdziałaniu z Komisją Mieszkaniową,
  • organizacja i przeprowadzanie niezbędnych napraw, remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych i administracyjnych,
  • naliczanie i pobieranie opłat czynszowych.

MZBK jest jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej

 

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie
ul. Łosińska 1
41-260 Sławków

NIP 637-19-54-369

REGON 356314961

Tel. / Fax: (32) 260 99 69
E-mail: mzbk@mzbk.slawkow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP: /mzbkslawkow/SkrytkaESP

nr PEPPOL na platformie elektronicznego fakturowania: 6371954369Przedmiot działania Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie:

1. Zarządzanie i administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy, budynkami stanowiącymi własność gminy zajętymi na potrzeby organów i administracji miasta oraz lokalami użytkowymi w budynkach komunalnych zlokalizowanych: Rynek 2 i 31, M. Rynek 9 i Kościelna 11, PCK 9 zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki. Zadania swoje MZBK wykonuje poprzez obsługę mieszkańców, wynikającą z zadań wynajmującego, określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, przepisach wykonawczych, Kodeksie Cywilnym oraz na podstawie zasad określonych przez Radę Miejską w podjętych uchwałach tj.:
a) przyjmowanie i przekazywanie budynków w administrację lub zarząd,
b) przyjmowanie i przekazywanie najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sporządzanie na tę okoliczność protokołów zdawczo-odbiorczych,
c) zawieranie umów najmu i rozwiązywanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
d) naliczanie opłat z tytułu czynszu i innych świadczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) wypłacanie dodatków mieszkaniowych dla najemców zasobu mieszkaniowego gminy,
f) prowadzenie dokumentacji poszczególnych lokali mieszkalnych i użytkowych,
g) przyjmowanie opłat czynszowych i innych należności czynszowych,
h) przekazywanie do budżetu gminy środków pobranych z tytułu dokonywania opłat przez najemców i dzierżawców za dany miesiąc do dnia 15 następnego miesiąca oraz do dnia 31 grudnia opłat pobranych za miesiąc grudzień,
i) sprawowanie zarządu lokalami mieszkalnymi wspólnot mieszkaniowych na podstawie zlecenia,
j) zabezpieczanie zwalnianych lokali przed nielegalnym zajęciem oraz zgłaszanie Burmistrzowi Miasta przypadków zwalniania lokali,
k) prowadzenie druków meldunkowych i faktu pobytu w lokalu,
l) wnioskowanie o wszczęcie postępowań eksmisyjnych w przypadkach przewidzianych przez prawo,
ł) przyjmowanie skarg i wniosków.


2. Zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji budynków i zieleni przydomowej poprzez:
a) zawieranie umów z przedsiębiorcami w zakresie:
- dostawy wody
- wywozu nieczystości stałych i płynnych
- dostawy energi elektrycznej celem oświetlenia klatek schodowych, piwnic i wejść do budynków
- dostawy gazu przewodowego do kotłowni gazowych
- usuwania śniegu i likwidacja gołoledzi w okresie zimowym w obrębie administrowanych budynków oraz na przyległych do nich chodnikach i jezdniach
- usług kominiarskich
- konserwacji anten zbiorczych
- dostawa ciepła do mieszkań w budynkach posiadających centralne ogrzewanie
- wykonywanie remontów w kotłowniach
- utrzymywanie należytej czystości pomieszczeń wspólnego użytku w administrowanych budynkach i ich otoczeniu
- konserwacja i bieżące utrzymywanie terenów zielonych na osiedlach i terenach przydomowych
b) utrzymywanie właściwego stanu technicznego, sanitarnego i estetycznego budynków i ich urządzeń poprzez:
- przeglądy techniczne budynków (roczne i pięcioletnie)
- zlecenie przeglądów specjalistycznych w budynkach
- przeprowadzenie napraw urządzeń w budynkach
- usuwanie w budynkach awarii i usterek na podstawie zleceń
- wykonywanie remontów bieżących i kapitalnych w budynkach
- przeprowadzanie przetargów na wykonywanie remontów, kontrola wykonywania prac
- kontrola jakości remontów
- prowadzenie książek obiektu budowlanego

3. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o własności lokali:
a) koordynacja mająca na celu przygotowanie inwentaryzacji i operatów szacunkowych przeznaczonych do sprzedaży lokali,
b) podejmowanie niezbędnych czynności w celu ustanowienia własności samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu.


4. Realizacja innych zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i zmianie Kodeksu Cywilnego oraz zleconych przez Burmistrza Miasta.

 

Godziny pracy Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie:

poniedziałek 7.00 - 15.00
wtorek 7.00 - 15.00
środa 7.00 - 15.00
czwartek 7.00 - 15.00
piątek 7.00 - 15.00

Informacja wytworzona przez:
Renata Kuzia , w dniu:  31‑12‑2012 13:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Janik
email: in@slawkow.pl
, w dniu:  31‑12‑2012 13:45:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑03‑2020 10:46:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie