Informacja o jednostce


 

 

 

=================================================================================================

 

ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO OD 2021 ROKU

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie informuje, że od stycznia 2021 r. zmianie ulega numer rachunku bankowego.

Rachunek bankowy obowiązujący od stycznia 2021 r. do wpłat czynszowych i innych opłat z tyt. używania lokali gminnych oraz rat z Obszarowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji:
 

63 8438 0001 0021 9314 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Będzinie

 

KOMUNIKAT
MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH  W SŁAWKOWIE

W związku z sytuacją epidemiologiczną, w środę 14 października br. Burmistrz Miasta Sławkowa zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego.

W trakcie spotkania omówiona została między innymi sytuacja w jednostkach organizacyjnych miasta. Podjęta została decyzja, że budynki urzędu pozostają otwarte. Obsługa odbywa się z zachowaniem zasad szczególnej ostrożności.

MZBK przypomina :

1. Bezpośrednio po wejściu do budynku należy zdezynfekować dłonie przy użyciu dostępnego tam preparatu. Podczas przebywania w budynku zakazuje się zdejmowania maseczki ochronnej.

2. W tym samym czasie NA KORYTARZU, w oczekiwaniu na wejście do pomieszczenia MZBK  celem załatwienia sprawy, może znajdować się JEDNA osoba. Kolejne osoby proszone są o oczekiwanie przed wejściem do budynku. W momencie mijania się na korytarzu z innymi interesantami i pracownikami zachowywać należy odpowiedni dystans.

 3. PO WEJŚCIU DO POMIESZCZENIA MZBK celem załatwienia sprawy należy zachować odpowiedni dystans w stosunku do obsługujących pracowników i stać w wyznaczonym miejscu, bezwzględnie stosując się w tym zakresie do poleceń pracownika.

4. PO ZAŁATWIENIU SPRAWY należy niezwłocznie opuścić budynek urzędu.

Wizyty w MZBK, ze względów epidemiologicznych należy ograniczyć do niezbędnego minimum, dlatego zachęcamy w miarę możliwości do załatwiania spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-mail.

Numery telefonów i adresy poczty elektronicznej MZBK:

Rachunek bankowy do wpłat czynszowych i innych opłat z tyt. używania lokali gminnych oraz rat z Obszarowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji:
68 1910 1048 2106 0041 5400 0001

 

 

KOMUNIKAT
MIEJSKIEGO ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH  W SŁAWKOWIE

Od poniedziałku 27 kwietnia br. zmieniają się zasady pracy  Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie. Pomieszczenia są otwarte dla mieszkańców. Obsługa odbywa się z zachowaniem zasad szczególnej ostrożności.

Podstawowe zasady:

1. Bezpośrednio po wejściu do budynku należy zdezynfekować dłonie przy użyciu dostępnego tam preparatu. Podczas przebywania w budynku nie należy zdejmować maseczki ochronnej.

2. W tym samym czasie NA KORYTARZU, w oczekiwaniu na wejście do pomieszczenia MZBK  celem załatwienia sprawy, może znajdować się JEDNA osoba. Kolejne osoby proszone są o oczekiwanie przed wejściem do budynku. W momencie mijania się na korytarzu z innymi interesantami i pracownikami zachowywać należy odpowiedni dystans.

 3. PO WEJŚCIU DO POMIESZCZENIA MZBK celem załatwienia sprawy należy zachować odpowiedni dystans w stosunku do obsługujących pracowników i stać w wyznaczonym miejscu, bezwzględnie stosując się w tym zakresie do poleceń pracownika.

4. PO ZAŁATWIENIU SPRAWY należy niezwłocznie opuścić budynek urzędu.

Wizyty w MZBK, ze względów epidemiologicznych należy ograniczyć do niezbędnego minimum, dlatego zachęcamy w miarę możliwości do załatwiania spraw w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-mail.

Numery telefonów i adresy poczty elektronicznej MZBK:

Rachunek bankowy do wpłat czynszowych i innych opłat z tyt. używania lokali gminnych oraz rat z Obszarowego Programu Obniżenia Niskiej Emisji:
68 1910 1048 2106 0041 5400 0001

 

 

 

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych jest jednostką organizacyjną Miasta Sławkowa wykonującą jego zadania własne w zakresie zaspokajania potrzeb lokalowych wszystkich mieszkańców.

Bezpośredni nadzór nad zakładem z ramienia Rady Miejskiej w Sławkowie sprawuje Burmistrz Miasta Sławkowa.

Przedmiotem działania MZBK jest:

  • zarządzanie i administrowanie mieszkaniowym zasobem miasta oraz budynkami stanowiącymi jego własność, zajętymi na potrzeby organów i administracji miasta,
  • gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta w oparciu o zasady ustalone przez Radę Miejską przy współdziałaniu z Komisją Mieszkaniową,
  • organizacja i przeprowadzanie niezbędnych napraw, remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych i administracyjnych,
  • naliczanie i pobieranie opłat czynszowych.

MZBK jest jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej

 

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie
ul. Łosińska 1
41-260 Sławków

NIP 637-19-54-369

REGON 356314961

Tel. / Fax: (32) 260 99 69
E-mail: mzbk@mzbk.slawkow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na ePUAP: /mzbkslawkow/SkrytkaESP

nr PEPPOL na platformie elektronicznego fakturowania: 6371954369Przedmiot działania Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie:

1. Zarządzanie i administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy, budynkami stanowiącymi własność gminy zajętymi na potrzeby organów i administracji miasta oraz lokalami użytkowymi w budynkach komunalnych zlokalizowanych: Rynek 2 i 31, M. Rynek 9 i Kościelna 11, PCK 9 zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki. Zadania swoje MZBK wykonuje poprzez obsługę mieszkańców, wynikającą z zadań wynajmującego, określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, przepisach wykonawczych, Kodeksie Cywilnym oraz na podstawie zasad określonych przez Radę Miejską w podjętych uchwałach tj.:
a) przyjmowanie i przekazywanie budynków w administrację lub zarząd,
b) przyjmowanie i przekazywanie najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych oraz sporządzanie na tę okoliczność protokołów zdawczo-odbiorczych,
c) zawieranie umów najmu i rozwiązywanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
d) naliczanie opłat z tytułu czynszu i innych świadczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) wypłacanie dodatków mieszkaniowych dla najemców zasobu mieszkaniowego gminy,
f) prowadzenie dokumentacji poszczególnych lokali mieszkalnych i użytkowych,
g) przyjmowanie opłat czynszowych i innych należności czynszowych,
h) przekazywanie do budżetu gminy środków pobranych z tytułu dokonywania opłat przez najemców i dzierżawców za dany miesiąc do dnia 15 następnego miesiąca oraz do dnia 31 grudnia opłat pobranych za miesiąc grudzień,
i) sprawowanie zarządu lokalami mieszkalnymi wspólnot mieszkaniowych na podstawie zlecenia,
j) zabezpieczanie zwalnianych lokali przed nielegalnym zajęciem oraz zgłaszanie Burmistrzowi Miasta przypadków zwalniania lokali,
k) prowadzenie druków meldunkowych i faktu pobytu w lokalu,
l) wnioskowanie o wszczęcie postępowań eksmisyjnych w przypadkach przewidzianych przez prawo,
ł) przyjmowanie skarg i wniosków.


2. Zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji budynków i zieleni przydomowej poprzez:
a) zawieranie umów z przedsiębiorcami w zakresie:
- dostawy wody
- wywozu nieczystości stałych i płynnych
- dostawy energi elektrycznej celem oświetlenia klatek schodowych, piwnic i wejść do budynków
- dostawy gazu przewodowego do kotłowni gazowych
- usuwania śniegu i likwidacja gołoledzi w okresie zimowym w obrębie administrowanych budynków oraz na przyległych do nich chodnikach i jezdniach
- usług kominiarskich
- konserwacji anten zbiorczych
- dostawa ciepła do mieszkań w budynkach posiadających centralne ogrzewanie
- wykonywanie remontów w kotłowniach
- utrzymywanie należytej czystości pomieszczeń wspólnego użytku w administrowanych budynkach i ich otoczeniu
- konserwacja i bieżące utrzymywanie terenów zielonych na osiedlach i terenach przydomowych
b) utrzymywanie właściwego stanu technicznego, sanitarnego i estetycznego budynków i ich urządzeń poprzez:
- przeglądy techniczne budynków (roczne i pięcioletnie)
- zlecenie przeglądów specjalistycznych w budynkach
- przeprowadzenie napraw urządzeń w budynkach
- usuwanie w budynkach awarii i usterek na podstawie zleceń
- wykonywanie remontów bieżących i kapitalnych w budynkach
- przeprowadzanie przetargów na wykonywanie remontów, kontrola wykonywania prac
- kontrola jakości remontów
- prowadzenie książek obiektu budowlanego

3. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o własności lokali:
a) koordynacja mająca na celu przygotowanie inwentaryzacji i operatów szacunkowych przeznaczonych do sprzedaży lokali,
b) podejmowanie niezbędnych czynności w celu ustanowienia własności samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu.


4. Realizacja innych zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i zmianie Kodeksu Cywilnego oraz zleconych przez Burmistrza Miasta.

 

Godziny pracy Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie:

poniedziałek 7.00 - 15.00
wtorek 7.00 - 15.00
środa 7.00 - 15.00
czwartek 7.00 - 15.00
piątek 7.00 - 15.00

Informacja wytworzona przez:
Renata Kuzia , w dniu:  31‑12‑2012 13:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Waldemar Janik
email: in@slawkow.pl
, w dniu:  31‑12‑2012 13:45:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑07‑2023 08:34:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie